Watervrienden Maastricht
Laatste nieuws
  • 12 september - eerste zwemzondag na de zomervakantie
  • 07 november - proefzwemmen Survival en Snorkelen
  • 21 november - diplomazwemmen Survival en Snorkelen
  • 05 december - St. Nicolaas en proefzwemmen ABC
  • 19 december - diplomazwemmen ABC
  • 26 december en 2 januari - Kerstvakantie, geen zwemmen

Inschrijving nieuw lid

Elk nieuw lid verstrekt bij aanmelding middels het inschrijfformulier de hierop gevraagde informatie en geeft de gewenste betalingswijze via bank- of girorekening aan. In verband met de automatisering van onze administratie worden alle contributiebetalingen per deeltermijn / jaar via een incassomachtiging geïncasseerd.

Middels de reguliere mutatieformulieren hebt u de mogelijkheid om een eventueel ongewenste overboeking ongedaan te maken. Maak van de reden van terugboeking wél even melding bij onze penningmeester of aan ons secretariaat.

Bij inschrijving in de loop van een kwartaal worden de resterende kwartaalweken berekend tot het eerst volgende nieuwe kwartaal. Deze eerste betaling wordt contant afgerekend aan de kassa, eerst daarna wordt de automatische betalingswijze van toepassing. Ieder lid krijgt bij aanvang lidmaatschap een contributiekaart die bij elk verenigingsbezoek getoond moet worden. De betaalde contributietermijnen worden hierop vermeld en voor akkoord geparafeerd door de aanwezige functionaris.

Bij inschrijving wordt het éénmalige inschrijfgeld samen met de eerste contributietermijn van het lopende kwartaal CONTANT per kas betaald.Contributiebetaling en afmelding

De ledencontributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld aan de hand van de begrotingscijfers en de voorstellen van het Bestuur.

De contributie dient iedere deeltermijn bij vooruitbetaling te worden voldaan volgens onderstaand schema :

Deeltermijn Uiterste opzegdatum Incassodatum
1e termijn per 10 december 21 december
2e termijn per 10 maart 25 maart
3e termijn per 10 mei 25 mei
4e termijn per 10 oktober 25 oktober

Elk lid is de verenigingscontributie en overige statutair verschuldigde bedragen zoals de bondscontributie verschuldigd tot het moment van schriftelijke afmelding met inlevering van de verstrekte contributiekaart aan onze verenigingskassa met in achtneming van bovenstaande opzegtermijnen.

Een afmelding die ons na deze uiterste kwartaalopzegtermijn bereikt kan eerst plaats vinden bij aanvang van het hierop volgende kwartaal. Telefonische afmeldingen worden om misverstanden over het lidmaatschap te voorkomen door ons niet in behandeling genomen. Dus altijd afmelden door de lidmaatschapskaart in te leveren bij de vereniging.

Geusseltbad
Discusworp 4
6225 XP Maastricht